نمایش یک نتیجه

ضدعفونی سطوح کف و دیوار سانی هایژن

برای قیمت تماس بگیرید
ضدعفونی کننده سطوح کف و دیوار و البسه و منسوجات سانی هایژن در بیمارستان ها کاربرد دارد و پایه شیمیایی آن آمونیوم کواترنر و پلی هگزاناید می باشد